Delo z nadarjenimi

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci s posebnimi potrebami. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Aktivnosti vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki, učitelji in psihologi s Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor.

 

Dostopnost
Better Tag Cloud