Šolska prehrana

Osnovna šola zagotavlja učencem prehrano v času pouka in sicer:

 • zajtrk za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo,
 • dopoldansko malico za vse učence,
 • kosilo za vse, ki to želijo,
 • popoldansko malico za učence, ki so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja.

Cilj šolske prehrane je izboljšati, varovati in ohranjati zdravje učencev ter s ponudbo zadostiti varno, kakovostno in zdravju koristno hrano.
Organizator šolske prehrane je Domen Babič.

Prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda  na obrazcu, ki ga predpiše minister (slovenski obrazec) v mesecu juniju za naslednje šolsko leto.

Prijava na posamezne obroke je možna tudi med šolskim letom na obrazcu:  Prijava prehrane med letom

ZAKONODAJA:

Zakon o šolski prehrani

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakon o šolski prehrani se uporablja za osnovne in srednje šole ter za osnovne šole v okviru zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v RS, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe, ne pa tudi za udeležence izobraževanja odraslih. Določbe v zvezi s smernicami za prehranjevanje v vzgojno – izobraževalnih zavodih ter spremljanjem prehrane, opredeljene v 2. členu zakona, se smiselno uporabljajo tudi v vrtcih, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, dijaških domovih ter v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti.

1. Organizacija

 • šola  je v dneh, ko poteka pouk, dolžna organizirati malico za vse učence, ki se nanjo prijavijo. Kot dodatno ponudbo šola lahko organizira tudi zajtrk, kosilo in popoldanski malico;
 • svet šole sprejme pravila šolske prehrane (lahko so sestavni del obstoječih šolskih pravil), v katerih opredeli natančnejše postopke, ki zagotavljajo evidentiranje, nadzor nad koriščenjem obrokov, določi čas in način odjave posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki ter načine seznanitve učencev in staršev;
 • šola nabavo, pripravo in razdeljevanje lahko prenese na drug vzgojno-izobraževalni zavod (vrtec, šolo, dijaški dom, CŠOD…), izjemoma pa lahko tudi na zunanjega izvajalca (drugi javni zavodi, zasebna podjetja ipd.), vendar si mora tem primeru pred začetkom postopka pridobiti soglasje sveta šole;
 • vsi vzgojno-izobraževalni zavodi morajo pri organizaciji šolske prehrane upoštevati smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje na 135. dopisni seji dne 11. 8. 2010; šola lahko imenuje skupino za prehrano.
 • šola mora sestavo malice ustrezno prilagoditi tistim učencem, ki skladno s smernicami za prehranjevanje tovrstno prilagoditev potrebujejo, ostale obroke pa prilagodi v skladu s svojimi zmožnostmi;
 • vzgojno-izobraževalni zavodi v svojih prostorih in na površinah, ki sodijo v šolski prostor, ne smejo imeti nameščenih prodajnih avtomatov za distribucijo hrane in pijače. Izjema so zbornice oziroma prostori, namenjeni izključno zaposlenim, kjer so lahko nameščeni prodajni avtomati za distribucijo toplih napitkov.

2. Prijava in odjava šolske prehrane ter odjava posameznih obrokov

 • šola do začetka šolskega leta seznani učence in starše o organizaciji šolske prehrane, pravilih šolske prehrane, njihovih obveznostih, ter o subvencioniranju malice in kosila za učence;
 • prijavo na šolsko prehrano šoli oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Prijava se odda  na obrazcu, ki ga predpiše minister (slovenski obrazec),
 • s prijavo na šolsko prehrano nastopi obveznost učenca oziroma njegovih staršev, da spoštujejo pravila, plačajo prevzete in nepravočasno odjavljene obroke,
 • obroke pravočasno odjavljajo in  plačajo polno ceno obroka, če le-ta ni pravočasno odjavljen;
 • prijava se lahko kadarkoli prekliče;
 • starši, skrbniki ali druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi, lahko posamezni obrok odjavijo (npr. če otrok zboli itd.);
 • obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej do ure, ki jo določi šola.
 • za učenca, ki v imenu šole sodeluje pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih in je zato odsoten  od pouka, posamezni obrok odjavi šola.

3. Subvencioniranje šolske prehrane

 • Upravičenci do subvencije za malico so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:
 • Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
 • Do subvencije za kosilo v višini cene kosila so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS (prvi dohodkovni razred otroškega dodatka).
 • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
 • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
 • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
 • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
 • Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice oziroma kosila učencev lahko najdete na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

4. Cena malice v šolskem letu 2023/2024:

Vrsta obroka Skupina Cena na obrok v €
Zajtrk 1. razred (2.-5. r) 0,80
Malica Vsi 1,10
Popoldanska malica 1. razred 0,70
Kosilo

1. – 5. razred

6. – 9. razred

*1,80            3,60         

*2,10            4,20         

* Občina Hoče – Slivnica sofinancira kosila, ekonomske cene kosil za otroke:

 

1.-5. razreda: od skupne cene kosila 3,6 € je prispevek občine: 1,8 €; prispevek staršev 1,8 €.

6.-9. razreda: od skupne cene kosila 4,2 € je prispevek občine: 2,1 €; prispevek staršev 2,1 €.

 

 • Ključek za evidentiranje obrokov kosila: 6 € (v primeru, da ga učenec izgubi ali uniči).
 • Embalaža za prevzem kosila: 0,70 €.

 

Cenik prične veljati z dnem sprejetja na svetu zavoda in se uporablja od 1. 9. 2023 dalje.

Dostopnost
Better Tag Cloud