Šolski sklad

Šola ima skladno z zakonodajo ustanovljen šolski sklad. Šolski sklad se financira s prostovoljnimi prispevki staršev, donacijami in drugimi sredstvi, kar je opredeljeno v Pravilih šolskega sklada. Osnovni namen sklada je zbiranje sredstev za izboljšanje pogojev dela v šoli, za nakup nadstandardne opreme in izvedbo nadstandardnih programov. Upravljanje sklada je zaupano upravnemu odboru, ki sprejme letni program in oblikuje predlog prioritet izvajanja nalog šolskega sklada. Predsednica upravnega odbora je bila predstavnica staršev, vendar je izgubila status starša našega učenca, tako bomo na Svetu staršev imenovali novega člana. Iz prispevkov šolskega sklada šola poravna stroške prijavnin in priznanj za tekmovanja, ki se jih udeležujejo učenci šole, plesno – kulturni dan, didaktične pripomočke in drugo po letnem programu.

Svet staršev je v lanskem šolskem letu določil višino prispevka (2 €), po do zdaj vrnjenih prijavnicah se je dobrih 80 % vseh staršev odločilo, da prispevajo v šolski sklad. Prispevek je lahko mesečni, v dveh delih ali enkratnem znesku.

ČLANI ŠOLSKEGA SKLADA

Jasmina Horvat Anita Kaube
Tomaž Trantura Edita Župevc
Katja Šumandl Romana Rojko
Karmen Podveršnik

Dostopnost
Better Tag Cloud