Regresirana prehrana

Spoštovani starši!

V tem šolskem letu ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila.
Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku.
V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek in želi uveljavljati subvencijo prehrane, mora vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu!) pri pristojnem centru za socialno delo.

Subvencija malice:
Subvencija malice oz. brezplačna malica pripada tistim učencem, ki so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS. Subvencija pripada v višini cene malice.

Subvencija kosila:
Subvencija kosila pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v RS. Do polne subvencije oziroma brezplačnega kosila so upravičeni tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino na podlagi odločbe o namestitvi v rejniško družino.

Subvencionirana kosila iz občinskih sredstev:
To pomeni, da lahko starši zaprosijo za subvencionirano kosilo, če imajo v odločbi o otroškem dodatku med 18 in 36 % neto povprečne plače na družinskega člana.
Prosimo vas, da v tem primeru izpolnite vlogo za subvencionirano kosilo in priložite kopijo odločbe o otroškem dodatku.

Vlogo lahko dobite pri šolski pedagoginji Simoni Sel in na spletni strani šole. (vloga)

V kolikor bo prosilcev več, se bo omenjeni kriterij spremenil, ker so sredstva občine Hoče – Slivnica omejena.

Pripravila: Simona Sel, pedagoginja

Dostopnost
Better Tag Cloud