Svet zavoda in svet staršev

SVET ZAVODA

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda. Mandat sveta zavoda traja štiri leta, mandat posameznega člana sveta zavoda se usklajuje in je vezan z mandatom sveta zavoda kot celote. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena oz. imenovana le dvakrat zaporedoma. Predstavniku sveta staršev mandat v svetu zavoda predčasno preneha, ko njegov otrok izgubi status učenca zavoda.

Šteje 11 članov in ga sestavljajo: trije predstavniki ustanoviteljice, pet predstavnikov delavcev zavoda, trije predstavniki staršev. Predsednica sveta zavoda je Tanja Blaznik.

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJICE

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ZAVODA

PREDSTAVNIKI STARŠEV

Benjamin HABINC

Tanja BLAZNIK

Bernarda LEBER BEDRAČ

Ana FLORJANČIČ

Maja ŠTRAUB

Mitja NOVAK

Vidica PIŠEK

Simona SABATI

Vesna ŠABEDER

 

Petra TRSTENJAK

 

 

Slavko ROBNIK

 

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v zavodu organiziran svet staršev. V svetu staršev ima vsaka skupina vrtca in vsak oddelek šole po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku. Svet staršev se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Svet staršev sklicuje in vodi predsednik, ki ga izvolijo člani sveta na prvi seji. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Predsednik sveta staršev je Mitja Vodušek.

Za šolsko leto 2023/2024 so bili na prvih roditeljskih sestankih v Svet staršev OŠ FLV Slivnica izvoljeni naslednji predstavniki:

Skupina/oddelek

Ime in priimek

Skupina/oddelek

Ime in priimek

Skupina/oddelek

Ime in priimek

Bibe

Tjaša Trol

2. a

Daša Volčjak

6. a

Tanja Hanželič

Polžki

Maja Gjerkeš

2. b

Petra Rozman

6. b

Nina Lah

Žabice

Andreja Topolovec

3. a

Danica Horvat

7. a

Melita Frangež Strnad

Čebelice

Jana Ivartnik

3. b

Jurij Saletinger

7. b

Vesna Šabeder

Metulji

Martina Breznik

4. a

Iris Mendaš

8. a

Luan Berisha

Pikapolonice

Anja Žarković Klun

4. b

Valerija Tkalec

8. b

Mitja Vodušek

Sovice

Borut Štumberger

5. a

Karmen Podveršnik

8. c

Aleksander Jakolič

1. a

Mojca Kraut

5. b

Polona Kraner Zrim

9. a

Jasmina Bračko

1. b

Ines Lubas

5. c

Dušanka Tomaš

9. b

Sabina Banjić Goljat

 

Dostopnost
Better Tag Cloud