Knjižnica

Šolska knjižnica

  • PON –  PET  med 7.00 in 15.00

“Knjiga je nekaj več, kot besedna struktura, je dialog, ki ga začne s svojim bralcem.

Ta dialog je neskončen, književnost je neizčrpna,

in to zaradi zelo preprostega razloga, ker je vsaka knjiga taka.

knjiga ni stvar brez komunikacije:

je razmerje, je opora neštetih razmerij.”

(J.L. Borges)

Šolska knjižnica oskrbuje učence in strokovne delavce šole s knjižničnim gradivom, informacijami in motivira posameznike ter skupine za uporabo knjižnice, njenega gradiva oz. informacijskih virov. Svetuje in asistira pri iskanju, izboru, vrednotenju, uporabi in predstavitvi informacij ter sodeluje pri učenju uporabe knjižnice in njenih informacijskih virov.

V naši šolski knjižnici je na voljo več kot 13000 enot knjižnega in neknjižnega gradiva (videoposnetki, elektronski viri, zgoščenke, zvočne kasete) ter čez petdeset naslovov serijskih publikacij (revije, časopisi) za učence in strokovne pedagoške delavce.

Neknjižnega gradiva, serijskih publikacije in referenčnega gradiv (leksikoni, slovarji, nekateri priročniki in enciklopedije) se ne izposoja na dom.

Na knjižnih policah je LEPOSLOVNO gradivo za učence od 1. do 9. razreda postavljeno v prostem pristopu po sistemu C, P, M in L.

C – do 9. leta starosti
P – od 9. do 13. leta
M – od 13. leta dalje
L – ljudsko slovstvo

STROKOVNO ali POUČNO gradivo je postavljeno prav tako v prostem pristopu po sistemu UDK (univerzalna decimalna klasifikacija), ki zajema devet glavnih skupin:

0 SPLOŠNO

1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA

2 VERSTVO. MITOLOGIJE

3 DRUŽBENE VEDE

5 NARAVOSLOVNE VEDE

6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA

7 UMETNOST

8 JEZIKOSLOVJE. KNJIŽEVNOST.

9 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS. BIOGRAFIJE. ZGODOVINA

KNJIŽNIČNI RED

1. IZPOSOJA, ČLANSTVO

Izposoja knjižničnega gradiva v šolski knjižnici je možna s člansko izkaznico, ki jo uporabniki prejmejo ob prvem  obisku v knjižnici oz. vpisu in velja za vsa leta šolanja na naši šoli.

Knjižničnega gradiva si ni mogoče izposojati za tretjo osebo.

Hkrati si lahko uporabnik izposodi največ 4 enote knjižničnega gradiva, (izjemoma več, če le-tega potrebuje za pripravo referata oz. seminarske naloge).

Rok za vračilo izposojenega gradiva v knjižnico je 21 dni.

Do izteka tega roka mora uporabnik gradivo vrniti v knjižnico. Če ga ne vrne v določenem izposojevalnem roku, si dodatnega gradiva ne more izposoditi, dokler ne vrne zamujenega.

Izposojo posameznih knjig je možno podaljšati še za 21 dni, kar pa ne velja za obvezno domače branje.

Referenčno gradivo (leksikoni, slovarji, posamezne enciklopedije, revije in časopisi) je uporabnikom knjižnice na voljo le v čitalnici in se ne izposoja na dom.

Ob koncu šolskega leta je potrebno vso izposojeno gradivo vrniti v knjižnico.

2. ODŠKODNINA ZA IZGUBLJENO ALI POŠKODOVANO GRADIVO

Izgubljeno ali namerno poškodovano gradivo, ki ga je možno nadomestiti z novim, uporabnik nadomesti z enako enoto. Za gradivo, ki ga ni mogoče nadomestiti, pa mora uporabnik nadomestiti z vsebinsko enakovrednim gradivom.

3. UPORABA RAČUNALNIKA V KNJIŽNICI

V knjižnici je možna tudi uporaba računalnika z dostopom do interneta in sicer po predhodnem dogovoru s  knjižničarko ter ob upoštevanju ustreznih navodil. Dostop je omejen na odprtost knjižnice.

Računalnik se uporablja predvsem za potrebe pouka (sestavo in oblikovanje referatov, seminarskih nalog, iskanje informacij preko spleta, pregledovanje multimedijskih zgoščenk…).

Pri uporabi imajo prednost uporabniki, ki potrebujejo informacije za šolsko delo.

Uporaba računalnika  v knjižnici je omejena na 15 minut (izjemoma več po predhodnem dogovoru s knjižničarko).

Prepovedana je uporaba spletnih klepetalnic, igranje igric, obiskovanje spornih spletnih strani, nakupovanje preko spleta, brisanje nameščenih programov.

4. OBNAŠANJE V KNJIŽNICI

Vstop v šolsko knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. V knjižnici prav tako ni dovoljena uporaba mobilnih telefonov in različnih predvajalnikov glasbe, tekanje, skrivanje, vpitje in uničevanje oz. poškodovanje knjižničnega gradiva.

Knjižnica je prostor, kjer vsak lahko prebira različno knjižnično gradivo, se uči, piše domače naloge, se pripravlja  na pouk in najde svoj mir.

Če se učenec neprimerno obnaša in krši knjižnični red večkrat zaporedoma, mu je za določen čas  prepovedan obisk knjižnice.

O tem knjižničarka obvesti tudi razrednika.

KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA (Medpredmetno področje)

V vsakem razredu devetletne OŠ se skozi šolsko leto izvajajo pedagoške ure knjižničnih informacijskih znanj, kjer učenci ob vsebinah in ciljih določenega učnega predmeta usvajajo tudi določene knjižnične in informacijske spretnosti, ki izboljšujejo informacijsko pismenost.

Navodila za oblikovanje pisnih nalog in navajanje virov najdete v naslednjem dokumentu:

Navodila za oblikovanje pisnih nalog 

V šolski knjižnici vas z veseljem pričakujem vaša knjižničarka

Jožica Korpar.

Dostopnost
Better Tag Cloud