Izbirni predmeti

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

V skladu s 17. in 20.a členom Zakona o osnovni šoli, šola poleg obveznih rednih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk obveznih izbirnih predmetov, za učence 4., 5. in 6. razreda pa pouk neobveznih izbirnih predmetov.

Učenec (7., 8. in 9. razred) izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec (4., 5. in 6. razred) izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov teden­sko.

Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim in se številčno ocenjujejo.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Izbirne predmete učenci izbirajo za dobo enega leta ali več, tuje jezike praviloma za tri leta. Nekateri enoletni predmeti so vezani na razred in jih lahko ponudimo samo v določenem razredu.

Prijava na neobvezne in obvezne izbirne predmete za šolsko leto 2024/2025

Prijava poteka v elektronski obliki med 15. 5. 2024 in 22. 5. 2024  preko eAsistenta. Vsaj eden od staršev mora imeti naročen osnovni brezplačni paket eAsistent. Natančna navodila o postopku prijave najdete na spodnjih gumbih.

Skupine izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25 bodo objavljene predvidoma junija 2024.

Podrobnejše informacije o izbirnih in neobveznih izbirnih predmetih najdete na spletnih straneh Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, kjer se lahko tudi podrobno seznanite s cilji in vsebinami izbirnih predmetov ter učnimi načrti za vsak izbirni predmet.

 

PREDSTAVITEV IZBIRNIH PREDMETOV IN IZBIRNI POSTOPEK

Predstavitve posameznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25

IZBIRNI PREDMETI 7

IZBIRNI PREDMETI 8

IZBIRNI PREDMETI 9

SEZNAM RAZPISANIH OIP Z IZVAJALCI 2024/25

Predstavitve neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Izbirni postopek izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25

Postopek, kako učence prijaviti k izbirnim predmetom, imate podrobneje opisan na spodnjih gumbih.

Povezava na eAsistent

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: POVEZAVA  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: POVEZAVA  

Vloga za oprostitev izbirnih predmetov

Dostopnost
Better Tag Cloud