Izbirni predmeti

 Spoštovani starši in učenci!

 

Tudi letos vas seznanjamo z naborom izbirnih predmetov, ki jih lahko ponudimo naslednje šolsko leto poleg obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu.

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni  predmeti  so  način prilagajanja  osnovne šole individualnim  razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo.

V skladu s 17. členom Zakona o osnovni šoli, šola poleg obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja pouk izbirnih predmetov.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov teden­sko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko. S soglasjem staršev  lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet.

Pri izbirnih predmetih lahko učenci poudarijo močne strani lastnih interesov in sposobnosti. Ker so ti predmeti sestavni del predmetnika, so enakopravni vsem ostalim in se številčno ocenjujejo.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih.

 Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše »oproščen«.

Izbirne predmete učenci izbirajo za dobo enega leta ali več, tuje jezike praviloma za tri leta. Nekateri enoletni predmeti so vezani na razred in jih lahko ponudimo samo v določenem razredu.

 

Prijava na obvezne zbirne predmete za šolsko leto 2020/2021.

Prijava bo potekala v elektronski obliki s pomočjo eAsistenta. Vsaj eden od staršev mora imeti naročen osnovni brezplačni paket eAsitent. Prijave bomo pričeli zbirati v začetku meseca maja. Posredovali vam bomo natančna navodila o postopku prijave.

Skupine izbirnih predmetov za šolsko leto 2020/21  bodo objavljene predvidoma junija 2020.

Poleg obveznih izbirnih predmetov si lahko učenci 7., 8. in 9. razreda izberejo tudi neobvezni izbirni predmet – tuj jezik francoščino.

Podrobnejše informacije o izbirnih in neobveznih izbirnih predmetih  najdete na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, kjer se lahko tudi podrobno seznanite s  cilji in vsebinami izbirnih predmetov ter učnimi načrti za vsak izbirni predmet.

Predstavitve posameznih izbirnih predmetov 

IZBIRNI PREDMETI 7

IZBIRNI PREDMETI 8

IZBIRNI PREDMETI 9

Neobvezni izbirni predmeti

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

POSTOPEK IZBIRE IZBIRNIH PREDMETOV

Postopek kako učence prijaviti k izbirnim predmetom imate podrobneje opisan na spodnjih povezavah

Povezava na eAsistent

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: POVEZAVA  

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: POVEZAVA  

Vloga za oprostitev izbirnih predmetov

 

Dostopnost
Better Tag Cloud