Izbirni predmeti

Če učenec v 7., 8. in 9. razredu obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri. Starši najpozneje do 31. avgusta posredujejo pisno vlogo in predložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo.

 

Dostopnost
Better Tag Cloud