Prva zaposlitev

Projekt –  Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Namen projekta je pomagati mlademu učitelju začetniku, ki še ni dopolnil 30 let in še ni bil zaposlen v vzgojno-izobraževalnem zavodu, do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta se bodo učitelji začetniki preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli.

Cilj projekta

Cilj projekta je povečati delež zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Trajanje projekta

Projekt traja od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2021, vanj  je vključena ena učiteljica začetnica, profesorica razrednega pouka Nastja Sep.

V tem času se mladi učitelj aktivno vključuje v vsa področja dela šole. Delo deloma opravlja samostojno, spoznava ga skozi različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela  (spremljava pouka, pomoč učencem pri učenju, vodenje interesnih dejavnosti, varstva učencev vozačev, spremstva…). Hkrati pa se seznanja z zakonodajo, internimi akti šole in strokovnim gradivom  (učni načrti, predmetnik, strokovna literatura …)

Mladi učitelj se v času projekta pripravlja na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja.

Financiranje projekta

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se  v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti.«

Dostopnost
Better Tag Cloud