Učenci tujci

Učenci tujci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju. Glede na Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, zakoniti zastopniki otrok vložijo prošnjo za nadaljevanje izobraževanja, kar je za šoloobvezne otroke neodtujljiva pravica. Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji. Ta pravica izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Učenci s statusom učenca tujca imajo možnost prilagoditev pri preverjanju in ocenjevanju znanja največ  dve leti.
Na podlagi vloge, naslovljene na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, jim pripadajo dodatne ure za pomoč pri učenju slovenščine.

Zadnji odstavek 69. člena ZOsn (napredovanje)

Učenci priseljencev iz drugih držav so lahko ob koncu pouka v šolskem letu, v katerem so prvič vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji, neocenjeni iz posameznih predmetov in napredujejo v naslednji razred. O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor. V naslednjih letih šolanja ti učenci napredujejo v naslednji razred osnovne šole pod enakimi pogoji kot drugi učenci.
Imetnik tuje listine o izobraževanju se vpiše v osnovno šolo v Republiki Sloveniji na podlagi Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11).

10. člen

(Tuji državljani)
Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Dostopnost
Better Tag Cloud